G-SW-M4P4S

 Managed L2+    4x1Gbps PoE 110W + 2x1Gpbs SFP slots  Bandwidth 128Gbps, MAC 8K,  QoS, STP/RSTP, IGMP, DHCP, SNMP, WEB, VLAN, ERPS.  110...240Vac Rack 1U 19"


G-SW-M8P2S

 Managed L2+  8x1Gbps PoE 250W + 2x1Gpbs SFP slots  Bandwidth 192Gbps, MAC 8K,  QoS, STP/RSTP, IGMP, DHCP, SNMP, WEB, VLAN, ERPS. 110Vac...240Vac. Rack 1U 19"

 


G-SW-M8P8S

 Managed L2+ 8x1Gbps PoE 250W + 8x1Gpbs SFP slots  Bandwidth 256Gbps, MAC 8K,  QoS, STP/RSTP, IGMP, DHCP, SNMP, WEB, VLAN, ERPS. 110Vac...240Vac. Rack 1U 19"


G-SW-M8P4S4+

Managed L2+  8x1Gbps PoE 250W + 4x1Gpbs SFP slots + 4x10Gbps SFP+ slots. Bandwidth 256Gbps, MAC 8K,  QoS, STP/RSTP, IGMP, DHCP, SNMP, WEB, VLAN, ERPS. 110Vac...240Vac. Rack 1U 19"


G-SW-M24P4S

 Managed L2+  24x1Gbps PoE 600W + 4x1Gpbs SFP slot  Bandwidth 256Gbps, MAC 8K,  QoS, STP/RSTP, IGMP, DHCP, SNMP, WEB, VLAN, ERPS.  110...240Vac Rack 1U 19"


G-SW-M24P4+

 Managed L2+  24x1Gbps PoE 600W + 4x1/10Gpbs SFP+ slot  Bandwidth 598Gbps, MAC 32K,  QoS, STP/RSTP, IGMP, DHCP, SNMP, WEB, VLAN, ERPS.  110...240Vac. Rack 1U 19"


G-SW-M24P8S4+

 Managed L2+  24x1Gbps PoE 600W + 8x1Gpbs SFP + 4x10Gbps SFP+  Bandwidth 598Gbps, MAC 32K,  QoS, STP/RSTP, IGMP, DHCP, SNMP, WEB, VLAN, ERPS. 110Vac...240Vac. Rack 1U 19"


G-SW-M8P24S4+

Managed L2+  8x1Gbps PoE 600W + 24x1Gbps SFP + 4x10GpbsSFP+ slot  Bandwidth 256Gbps, MAC 8K,  QoS, STP/RSTP, IGMP, DHCP, SNMP, WEB, VLAN, ERPS. 110Vac...240Vac. Rack 1U 19"


G-SW-M48P4S

Managed L2+   48x1Gbps PoE 600W + 4x1Gbps SFP slot  Bandwidth 598Gbps, MAC 32K,  QoS, STP/RSTP, IGMP, DHCP, SNMP, WEB, VLAN, ERPS. 110Vac...240Vac  Rack 1U 19"


G-SW-M48P4+

Managed L2+   48x1Gbps PoE 600W + 4x10Gbps SFP+ slot  Bandwidth 598Gbps, MAC 32K,  QoS, STP/RSTP, IGMP, DHCP, SNMP, WEB, VLAN, ERPS. 110Vac...240Vac. Rack 1U 19"